สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม ด้วย PHP JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL

php mysql

โปรโมชั่นพิเศษ สอน PHP JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL

เรียนสดที่ศูนย์อบรม หรือสด Online :

ปกติ 7,900 บาท ลดเหลือเพียง 6,900 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

เรียนรูปแบบ VDO ที่ศูนย์อบรม หรือที่บ้าน

ปกติ 7,900 บาท ลด 50% เหลือเพียง 3,950 บาท ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

รายละเอียดหลักสูตร สอนเขียนเว็บไซต์ และ โปรแกรม ด้วย PHP JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL

มีทั้งสอนสดแบบเดี่ยว ที่บ้าน หรือสดแบบ Online และแบบ VDO ที่ศูนย์อบรม

ผู้เรียนจะได้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JAVASCRIPT และระบบฐานข้อมูล MYSQL ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของภาษา จากเบื้องต้นจนถึงระดับสูง ที่สามารถนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์

ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการ์ณที่มากขึ้น

ผู้สอนได้นำเอาคอร์ส PHP และ MYSQL ไปผสมกับคอร์ส HTML CSS และ JAVASCRIPT จนกลายเป็น WEB APPLICATION ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย

มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ( ภาษา php มีข้อดีอย่างไร )

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตร สอนเขียนโปรแกรม PHP JAVASCRIPT และ MYSQL

1.เรียนรู้รูปแบบการทำงานของ PHP

2.Syntax และรูปแบบคำสั่งของ PHP

3.แนะนำเครื่องมือ และการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

4.รู้จักตัวแปรที่ใช้ใน PHP

5.เรียนรู้การใช้ตัวแปรแบบ Global และ Local Scope

6.Workshop 1 การนำตัวแปรมาใช้งาน

7.การจัดรูปแบบฟอร์ม และจดหมายต่างๆ

8.Homework 1.1  การนำตัวแปรมาใช้งาน ทำประวัติส่วนตัว

9.Homework 1.2 เขียนจดหมายลาป่วย

10.Data Type ชนิดของข้อมูลต่างๆ

11.การแสดงผลด้วยคำสั่ง echo และ print

12.Workshop 2 การใช้คำสั่ง echo และ print

13.Homework 2.1 การใช้คำสั่ง echo และ print

14.Homework 2.2 การใช้คำสั่ง echo และ print

15.การเชื่อมข้อความร่วมกับตัวแปร ด้วย concat

16.Workshop 3 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat

17.Homework 3.1 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat

18.Homework 3.2 การเชื่อมข้อความ กับตัวแปร ด้วย concat

19.เรียนรู้และวิธีการใช้งาน String Functions

20.Homework 4.1 การใช้ String Functions ต่างๆ

21.เรียนรู้วิธีการ CASTING Data Type

22.Homework 5.1  การ CASTING Data Type

23.ทำความเข้าใจกับ Arrays

24.เรียนรู้หลักการใช้งานของ Arrays รูปแบบต่างๆ

25.Homework 6.1 การใช้งาน Arrays

26.Homework 6.2 การใช้งาน Arrays

27.Homework 6.3 การใช้งาน Arrays

28.Homework 6.4 การใช้งาน Arrays

29.Homework 6.5 การใช้งาน Arrays

30.Homework 6.6 การใช้งาน Arrays

31.Homework 6.7 การใช้งาน Arrays

32.Homework 6.8 การใช้งาน Arrays

33.Homework 6.9 การใช้งาน Arrays

34.Function arrays sorting การเรียงลำดับ Arrays

35.Homework 7.1 การใช้งาน Arrays sorting

36.Homework 7.2 การใช้งาน Arrays sorting

37.Homework 7.3 การใช้งาน Arrays sorting

38.Homework 7.4 การใช้งาน Arrays sorting

39.เรียนรู้ตัวแปรระดับ Global

40.เรียนรู้เครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์

41.เรียนรู้เครื่องหมาย Assignment Operator ต่างๆ

42.เรียนรู้เครื่องหมาย Comparison Operator ที่ใช้ในการเปรียบเทียบต่างๆ

43.การใช้คำสั่ง var_dump();

44.เรียนรู้การเพิ่มค่า และลดค่าของตัวแปร

45.เรียนรู้เครื่องหมายทางตรรกะ

46.Homework 8.1 การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

47.Homework 8.2 การใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

48.เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขด้วย if-else และ if-else-if

49.ทำความเข้าใจระบบ login ด้วยการจำลองเหตุการณ์

50.Homework 9.1 จำลองระบบส่วนลดร้านค้า

51.Homework 9.2 จำลองระบบจัดโปรโมชั่นร้านค้า

52.Homework 9.3 จำลองระบบค้นหาและเปลี่ยนข้อความ

53.Homework 9.4 จำลองระบบค้นหาและกำหนดขนาดของตัวอักษร

54.Homework 9.5 จำลองระบบทางเลือกในการวางแผนชีวิต

55.เรียนรู้วิธีการสร้างเงื่อนไขด้วย switch case

56.Workshop switch case  โปรแกรมแสดงวันหยุดราชการ

57.เรียนรู้วิธีการเขียน Flowchart

58.เรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆ ของ Flowchart

59.Workshop Flowchart

60.Homework 10.1 การเขียน Flowchart

61.Homework 10.2 การเขียน Flowchart

62.Homework 10.3 การเขียน Flowchart

63.เรียนรู้วิธีการทำงานด้วย Loops ต่างๆ

64.Workshop For Loop 1

65.Workshop For Loop 2

66.Workshop For Loop 3

67.Workshop For Loop 4

68.Homework 11.1  Flowchart + For Loop

69.Homework 11.2  Flowchart + For Loop arrays

70.เรียนรู้วิธีการใช้งาน While Loop

71.เรียนรู้วิธีการใช้งาน Foreach Loop

72.Homework 12.1  Loop

73.Homework 12.2  Loop

74.เรียนรู้วิธีการสร้าง และใช้งาน  Function

75.เรียนรู้รูปแบบของ PHP Function

76.Workshop Function Date

77.เรียนรู้การเพิ่ม และลด ช่วงวันเวลา

78.Homework 13.1 function date

79.ทำความเข้าใจ และการเรียกใช้ include และ require

80.ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function หาพื้นที่สี่เหลี่ยม

81.ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function คำนวณ VAT

82.ทำความเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียน Function เก็บสถิติผู้เข้าเว็บไซต์เรา

83.Workshop  php menu 1 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php

84.Workshop  php menu 2 ทำเมนูเว็บไซต์ด้วย php

85.Workshop  php menu 3 ทำเว็บไซต์ด้วย php

86.Homework 14.1   สร้างเว็บไซต์ด้วย php

87.เรียนรู้วิธีการสร้าง Form ต่างๆ

88.รู้จัก Attribute ต่างๆของ Form

89.ทำความเข้าใจ และวิธีใช้งาน Input ต่างๆ

90.รู้จักวิธีการส่งค่า และ รับค่า ผ่าน Form

91.เรียนรู้ และเข้าใจหลักการของ file upload

92.เรียนรู้การใช้งาน isset

93.Workshop Grade รูปแบบ procedural

94.Workshop Grade รูปแบบ function

95.Homework 15.1

96.เรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล และคำสั่ง SQL

97.รู้จักวิธีการสร้างฐานข้อมูล และตารางใส MySQL

98.เรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin

99.เรียนรู้วิธีการคิดและการออกแบบฐานข้อมูล

100.ประเภทของข้อมูลชนิดต่างๆ

101.สร้างความเข้าใจเรื่อง Primary key และ Foreign key

102.เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนชื่อ ฐานข้อมูล

103.เรียนรู้วิธีการลบ ฐานข้อมูล

104.เรียนรู้วิธีการ import และ export ฐานข้อมูล

105.เรียนรู้วิธีการ backup ฐานข้อมูล

106.รู้จักคำสั่ง SQL ในการเพิ่มข้อมูล

107.รู้จักคำสั่ง SQL ในการแก้ไขข้อมูล

109.รู้จักคำสั่ง SQL ในการลบข้อมูล

110.รู้จักคำสั่ง SQL ในแสดงข้อมูล

111.เรียนรู้วิธีการคัดกรองข้อมูลที่ต้องการมาแสดง

112.เรียนรู้การใช้งานการจัดเรียงลำดับของข้อมูลด้วย SQL

113.เรียนรู้คำสั่ง SQL กำหนดจำนวนข้อมูลที่จะแสดง หรือไม่แสดง

114.รู้จักวิธีการใช้งานคำสั่ง SQL เพื่อคัดกรองข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลมากกว่า 1 คอลัมน์

115.แนะนำการใช้งานคำสั่ง SQL คัดกรองข้อมูลแบบช่วงระหว่างมาแสดง

116.รู้จักวิธีการนำตัวคำนวณทางคณิตศาสตร์มาใช้ร่วมกับคำสั่ง SQL

117.วิธีเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์

118.เรียนรู้รูปแบบและวิธีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์

119.ทำความเข้าใจถึงหลักการ Query ของ SQL

120.แนวคิดและวิธีทำ Form เพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล

121.เข้าใจหลักการของการ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในการ upload file

122.วิธีการตรวจสอบค่าที่ส่งจาก Form

123.เรียนรู้วิธีการ upload file ขึ้นโปรเจคเว็บไซต์

124.แนวคิดและวิธีทำ Form แก้ไขข้อมูล ที่ดึงจาก database

125.เรียนรู้วิธีการส่งค่า GET และ POST ภายใน Form เดียวกัน

126.เข้าใจวิธีการและหลักการลบ file กรณีที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยน file

127.เรียนรู้วิธีและหลักการลบข้อมูลจากหน้า Form

128.Homework 16.1 Full CRUD

129.Homework 16.2 Full CRUD

130.Homework 16.3 Full CRUD

131.รูปแบบคำสั่ง และวิธีการหาผลรวม  การนับ  และการหาค่าเฉลี่ย ด้วยคำสั่ง SQL

132.เรียนรู้การจัดกลุ่มข้อมูล ด้วยคำสั่ง SQL

133.รู้จักวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

134.เรียนรู้การเชื่อมตารางมากกว่า 1 ตารางด้วยรูปแบบการ JOIN ชนิดต่างๆ

135.เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox

136.เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย dropdown

137.เรียนรู้วิธีการค้นหา และคัดกรองข้อมูลจากหน้า Form ด้วย textbox + dropdown

138.Homework 17.1 Filter

139.เรียนรู้หลักการและวิธีการใช้งานของตัวแปรชื่อ session

140.อธิบายถึงความสำคัญ การสร้าง และการยกเลิกตัวแปร session

141.เรียนรู้การใช้งานตัวแปร session ร่วมกับระบบ login แบบ step by step

142.Workshop session

143.Mini workshop เรียนรู้ถึงหลักการออกแบบฐานข้อมูล ร่วมกับตัวแปร session

144.เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง SQL Injection

145.Homework 18.1 session

146.Homework 18.2 session

147.Homework 18.3 session

148.Homework 18.4 session

149.Homework 18.5 session

150.เรียนรู้วิธีการทำระบบส่งเมล์จากหน้า Form

151.วิธีการทำรูปแบบเค้าโครงของหน้าเมล์

152.Homework 19.1 email sender

153.Workshop การทำ Line Notify จากหน้าเว็บไซต์

154.เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบของข้อความในการส่งและแสดงผล

155.Workshop Export ข้อมูลเป็นรูปแบบ Excel และ PDF

156.เรียนรู้คำสั่ง และการใช้งานด้วย JavaScript ร่วมกับ PHP

157.เรียนรู้วิธีการนำ JavaScript Event ต่างๆมาใช้ในงานจริง

158.เรียนรู้วิธีการสร้าง JavaScript function เพื่อการใช้งานจริง

159.ทำความรู้จัก JavaScript library

160.วิธีติดตั้งและใช้งาน JavaScript library

161.เรียนรู้ถึงโครงสร้าง syntax ต่างๆของ JavaScript library

162.แนะนำวิธีการเรียกใช้งาน JavaScript จากภายนอกเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์

163.แนะนำวิธีการใช้งาน และรู้จัก Selector ต่างๆ

164.แนะนำวิธีตรวจสอบค่าภายใต้ console tab

165.Workshop ทำตารางแบบ inline

166.เรียนรู้เทคนิคการนำ plugin เข้ามาร่วมใช้งาน

167.เรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปรต่างๆ ใน JavaScript

168.เรียนรู้วิธีใช้งานข้อมูลประเภท Arrays ของ JavaScript

169.เรียนรู้วิธีใช้งานข้อมูลประเภท Object ของ JavaScript

170.หลักการและวิธีการนำข้อมูลประเภทต่างๆ ไปใช้งานที่หน้าเว็บไซต์

171.เรียนรู้ข้อมูลประเภท JSON

172.อธิบายข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท Arrays Object และ JSON

173.เรียนรู้วิธีการใช้งาน JavaScript Loop

174.อธิบายโครงสร้าง syntax ของ JavaScript Loop

175.เรียนรู้วิธีการรับส่งข้อมูลด้วยเทคนิคที่เรียกว่า AJAX

176.อธิบายรูปแบบการรับส่งด้วยเทคนิค AJAX

177.เรียนรู้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของเทคนิค AJAX

178.Mini Workshop AJAX 

179.เรียนรู้วิธีการทำระบบ เพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงข้อมูลแบบ AJAX Modal popup

180.Workshop การทำแผนภูมิ Chart หรือ กราฟ

181.Workshop การแบ่งหน้า Paginate

182.เรียนรู้ และ Workshop GitHUB Version Control

183.Workshop GitHUB Version Control เริ่มขั้นตอนการสมัครใช้งาน

184.Workshop GitHUB Version Control การใช้เป็นทีมด้วยรูปแบบ Branch

รวมเวลาทั้งหมด 63 ชั่วโมง 27 นาที 36 วินาที

เป้าหมายของระยะเวลาที่คาดการณ์สำหรับการเรียนการสอน PHP โดยประมาณ

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 3 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 22 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 6 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 11 วัน

ถ้าผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้ วันละ 8 ชั่วโมง จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 8 วัน

คอร์สเรียน Laravel คอร์สเรียนต่อเนื่องที่แนะนำ

ติดตามได้อีก 1 ช่องทาง